IMG-20240403-WA0006

نهادهای امدارسان برای خانواده‌های اخراج‌شده از ایران و پاکستان در دایکندی کمک توزیع کردند