Untitled-1-1-1140×699

جسد یک دکان‌دار در استان ننگرهار یافت شد