۱۷۱۲۵۱۶۲۰۳۹۵۹۹۷۲۰۰

انفجاری در بلوچستان جان دو تن را گرفت و پنج مجروح برجای گذاشت