۴۰۶۱۶

ثبت نخستین مورد مثبت پولیو طی سال ۲۰۲۴ در غزنی