۱۰۵۵۱۶۰۶_۱۸۷

استخدام اتباع افغانستانی در استان زنجان ممنوع شد