۱۵۲۲۶۵۵۶

یک مقام ارشد طالبان در اداره‌ی شهرداری کابل به اتهام فساد مالی بازداشت شد