۵۰۸۷۰۴۲۸

مردم استان هرات: گروه طالبان پول‌های ما را گرفتند و پاسپورتی ندادند