۱۴۵۹۱۵۷_۶۳۵

آمریکا: اگر زنان افغانستانی از مشارکت در جامعه کنار گذاشته شوند، طالبان به مشروعیت نخواهند رسید