۱۳۱۰۰۱۱_۸۹۴

گروه طالبان به مراکز آموزشی: جذب دختران بالاتر از صنف ششم جرم است