Rainfall-and-floods

نُه تن از اثر بارندگی و سیلاب در هلمند جان باختند