ششش.jpeg

گروه طالبان در هرات قصد دارند، جای‌داد‌‌های اقوام‌ غیر‌پشتون‌ را خریداری کنند