_۱۲۹۰۳۰۶۵۱_gettyimages-515118184

زبیگنیو برژینسکی، راست در کنار جیمی کارتر رئیس جمهور وقت و سایروس ونس وزیر خارجه وقت آمریکا