۰۱۰۰۰۰۰۰-c0a8-0242-6719-08dbdb925b04_w1080_h608_s

بیش از ۱۱‌ هزار پناه‌جوی افغانستانی در ۱۰ روز‌گذشته از پاکستان اخراج شدند