۱۱۷۰۹۱۲_مفهوم_چند_رسانه_ای_اینترنت_با_همه_ابزارها_و_رایانه_های_متصل