D985D988D8AAD8B1D987D8A7D98920D8A8D98A20D8A7D8B3D986D8A7D8AF

میزان فروشات موترهای سواری در استان هرات کاهش یافت