thumbs_b_c_59f0a6d18f3cb47c8cf0800dc670c333

افزایش روی‌دادهای ضد‌امنیتی در پاکستان از خاک افغانستان