۵۹۰۸۵۳۸۵_۶۰۵

نیروهای جبهه‌ی مقاومت ملی براعضای طالبان در استان‌های تخار و کابل حمله کردند