۵۰۱۹۰۷۴

حمله‌ی اسراییل بر غزه جان بیش از ۲۰۰ فلسطینی را گرفت