۰۰۰_۹LX4ZT

غصب و فروش زمین‌های شخصی مردم توسط یک عضو طالبان در بدخشان