c5028f57-4e77-4fb1-9560-0dd11b10aa001

طالبان در سمنگان یک راننده‌ی تاکسی را بازداشت کردند