۶۶۵۳۶۵

روسیه به دنبال توسعه‌ی روابط خود با ایران است