۶C80AF01-F5CC-4441-BDFE-C967D523C9FC_w1080_h608

یونیسف در استان غزنی دو مکتب می‌سازد