Muhajer-Pakistan-AFP3-1140×760

بیش از یک هزار مهاجر در یک روز از ایران و پاکستان اخراج شدند