۱۴۰۱۱۱۲۴۱۵۴۴۵۰۶۳۵۲۷۰۵۵۳۳۳

تظاهر کنندگان در شهرهای اسرائیل